Direktor

Razpis za delovno mesto direktorja družbe

Na podlagi sklepa skupščine z dne 21.09.2022 družba GRADBENO PODJETJE POSOČJE d.o.o. objavlja razpis za mesto:

Direktorja, m/ž

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) za direktorja družbe Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. mora izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sicer:

 • je poslovno sposobna fizična oseba;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine (kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora)
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri (VI/2),
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dobro poznavanje problematike gradbene operative ter zakonodaje s tega področja,
 • doseganje standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov,
 • visoko razvitost strateških, vodstvenih in drugih kompetenc,
 • aktivno znanje enega tujega jezika.

Prijava mora vsebovati:

 • kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je kandidat pridobil,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dokazilo o nekaznovanosti.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijavo v pisni obliki pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Gradbeno podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 89f, 5220 Tolmin in sicer do vključno 31.10.2022 s pripisom: »Razpis za direktorja – NE ODPIRAJ«.

Prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po imenovanju direktorja.

Tolmin, 22.09.2022

Skupščina družbe

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si