Zaposlitev

Razpis za delovno mesto direktorja družbe

Na podlagi sklepa skupščine z dne 29.06.2021 družba GRADBENO PODJETJE POSOČJE d.o.o. objavlja razpis za mesto:

Direktorja, m/ž

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) za direktorja družbe Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. mora izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sicer:

 • je poslovno sposobna fizična oseba;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine (kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora)
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri (VI/2),
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dobro poznavanje problematike gradbene operative ter zakonodaje s tega področja,
 • doseganje standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov,
 • visoko razvitost strateških, vodstvenih in drugih kompetenc,
 • aktivno znanje enega tujega jezika.

Prijava mora vsebovati:

 • kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je kandidat pridobil,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
 • dokazilo o nekaznovanosti.


Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijavo v pisni obliki pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Gradbeno podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin in sicer do vključno 30.9.2021 s pripisom: »Razpis za direktorja – NE ODPIRAJ«.

Prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po imenovanju direktorja.

Tolmin, 07.07.2021 Skupščina družbe 


Razpis za delovni mesti: Delovodja na gradbišču in Odgovorni vodja del na gradbišču

Delovodja na gradbišču, m/ž

Opis del in nalog:

 • vodenje del na gradbišču;
 • vodenje gradbenega dnevnika
 • koordinacija med izvajalci
 • nabava materiala in kontrola porabe
 • druga dela po navodilih nadrejenega

Od kandidatov pričakujemo:

 • srednjo poklicno šolo smer gradbeništvo
  alternativno nižjo poklicno smer gradbeništvo
 • 5 let delovnih izkušenj
 • slovenski jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (12 mesecev), s poskusno dobo 1 mesec.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov: info@gp-posocje.si


Odgovorni vodja del na gradbišču, m/ž


Opis del in nalog:

 • priprava, vodenje del in nadzor nad gradnjo na gradbišču
 • izvajanje nadzora in kontrole nad izvedbo del
 • usklajevanje in nadzorovanje del podizvajalcev in kooperantov
 • ažurno vodenje gradbiščne dokumentacije
 • izdelava gradbenih situacij in končnega obračuna del z investitorjem, podizvajalci in kooperanti
 • zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled
 • nadzor izvajanja ukrepov varstva pri delu
 • finančno spremljanje projekta ter podajanje poročila vodji tehničnega sektorja in direktorja
 • odprava reklamacij na objektu
 • druga dela po navodilih odgovornega vodja del oziroma vodja oziroma vodje tehničnega sektorja

Od kandidatov pričakujemo:

 • višješolsko (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
  alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • samostojnost, komunikativnost, organizacijska sposobnost
 • okvirna mesečna bruto plača od 1.200 do 200 eur – višina plače bo dogovorjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (6 mesecev), s poskusno dobo 3 mesece.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov: info@gp-posocje.si

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si